Αναζήτηση

0 € έως 20.000.000 €

we found 0 results
Your search results

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, Φοροτεχνική Κάλυψη, Τήρηση Εργατικών

Τήρηση των λογιστικών βιβλίων σας μηχανογραφικά στο γραφείο μας, διακίνηση των παραστατικών από και προς την επιχείρησή σας με δική μας ευθύνη, σύνταξη όλων των δηλώσεων και καταστάσεων και απόδοση όλων των φόρων.

Σύνταξη και υπογραφή του Ισολογισμού καθώς και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύνταξη διαχείριση και δημοσίευση των πρακτικών.

Πλήρη παρακολούθηση του κύκλου των εργατικών (κάρτα πρόσληψης – κατάρτιση σύμβασης εργασίας – κατάσταση επιθεώρησης εργασίας – επικύρωση μισθού – αποχώρηση – απόλυση – αποζημίωση εργαζομένου).

Τήρηση της μισθοδοσίας σας μηχανογραφικά, έκδοση αποδείξεων πληρωμών και κάθε είδους σχετικής βεβαίωσης, πληρωμές ΙΚΑ και ΦΜΥ.

Πλήρη ενημέρωσή σας για θέματα του λογιστηρίου όπως υπόλοιπα πελατών – προμηθευτών – οικονομικά στοιχεία – αριθμοδείκτες – προβλέψεις αποτελεσμάτων φόρων κ.λ.π., κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πλήρη κάλυψη των εξωτερικών εργασιών του λογιστηρίου σας (ΔΟΥ – ΙΚΑ – ΟΑΕΔ – Επιθεώρηση εργασίας, ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – Επιμελητήρια – Νομαρχία).

Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας καθημερινά μαζί μας για διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παρουσία έμπειρου συνεργάτη μας και εκπροσώπησή σας όπου η παρουσία λογιστή φοροτεχνικού κρίνεται απαραίτητη (Φορολογικός έλεγχος – ΔΟΥ – ΙΚΑ – Επιθεώρηση εργασίας).

Compare Listings